Затверджено
Постановою УІ з’їзду профспілки
працівників хімічних та нафтохімічних
галузей промисловості України
24 листопада 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Контрольно-ревізійну комісію Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

1. Загальні положення.

  1.1. Контрольно-ревізійна комісія, (надалі – Комісія) створюється з метою здійснення фінансового контролю за коштами, їх надходженням та витрачанням, а також за статутною діяльністю відповідного виборного профспілкового органу Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (надалі – Профспілки) з питань, визначених цим Положенням.

  1.2. Комісія діє відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших актів законодавства, Статуту Профспілки та цього Положення.

  1.3. Кількісний та персональний склад Комісії визначають відповідно збори, конференція, з’їзд за поданням організацій Профспілки.

  1.4. Члени Комісії обираються одночасно з відповідним профспілковим органом зборами, конференцією, з’їздом Профспілки і на той же термін. Вони підзвітні і підконтрольні органу, який їх обрав.

  1.5. Голова, члени Комісії не можуть бути членами відповідного виборного профспілкового органу, але мають право брати участь у його засіданні з правом дорадчого голосу.

  1.6. Голова та заступник Голови Комісії обирається на засіданні Комісії і вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на засіданні. Порядок голосування визначає Комісія.

  1.7. Комісія у своїй роботі взаємодіє з аналогічними комісіями виборних органів профспілкових організацій незалежно від їх рівня.

  1.8. Дане Положення є основним у діяльності відповідних комісій на рівні ЦР профспілки, Кримської Республіканської, обласних, Київської міської рад профспілки, профспілкових комітетів.

2. Права та обов’язки Комісії.

2.1. Комісія зобов’язана:

2.1.1. контролювати здійснення виборним профспілковим органом наданих йому Статутом повноважень;

2.1.2. здійснювати контроль за своєчасним і повним надходженням та використанням членських внесків;

2.1.3. контролювати фінансову діяльність відповідного виборного профспілкового органу, правильність та раціональне використання ним цільових коштів;

2.1.4. здійснювати контроль за збереженням та ефективним використанням майна Профспілки;

2.1.5. перевіряти факти невиконання вимог Статуту, рішень виборного органу Профспілки і вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі ігнорування пропозицій, Комісія направляє подання до вищестоящого виборного профспілкового органу та Комісії вищого рівня для вжиття відповідних заходів;

2.1.6. контролювати наявність, порядок ведення та збереження бухгалтерських, фінансових та інших документів, на підставі яких здійснюються фінансові операції, трудових книжок, додержання Положень у системі оплати праці;

2.1.7. контролювати виконання виборним органом Профспілки: встановленого законодавством порядку розгляду листів, скарг і пропозицій, що надходять від членів профспілки, організацій; критичних зауважень і пропозицій, які були висловлені на зборах, конференціях, пленумах, з’їзді з питань, що відносяться до її компетентності;

2.1.8. перевіряти правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність звітності щодо коштів профспілкового бюджету;

2.1.9. контролювати хід виконання пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених попередніми ревізіями та перевірками. Пропозиції Комісії для органу що перевіряється є обов’язковими і підлягають виконанню в установлені Комісією терміни. Суперечності між Комісією і відповідним виборним органом профспілкової організації розглядаються на зборах (конференціях), з'їзді.

2.1.10. розглядати на своїх засіданнях результати перевірок. При виявлені фактів нераціонального використання коштів, матеріальних цінностей або фінансових зловживань вносити голові профспілкового органу, виборному органу профспілки пропозиції щодо вжиття заходів для усунення порушень і притягнення винних посадових осіб до відповідальності, а вразі необхідності передавати матеріали правоохоронним органам;

2.1.11. щорічно інформувати профспілкову організацію, їх виборний орган про свою роботу, звітувати про свою діяльність на звітно-виборчих зборах, конференціях, з’їзді одночасно зі звітом відповідного профспілкового органу;

2.2. Комісія має право:

3. Організація і порядок роботи Комісії.

4. Прикінцеві положення.

Комісія може мати свій бланк з відповідними реквізитами, користується печаткою виборного органу відповідної профспілкової організації.

Місце знаходження Комісії ЦР профспілки:
01033, м.Київ, вул. Ш.Руставелі 39/41 кім.1202.