Основні напрями дій
Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2006-2010 роки

Вступ

Конституція України закріпила право громадян на об’єднання у професійні спілки, з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Прийнятий закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інші законодавчі акти визначили їх роль і місце у цьому процесі.

Беручи до уваги той факт, що соціальний захист в країні та на підприємствах галузей не відповідає гарантованим Основним законом України нормам і стандартам, на низькому рівні ще залишається оплата праці, не ліквідована заборгованість із її виплати, напруженою є ситуація з продуктивною зайнятістю, охороною праці а також враховуючи міжнародний досвід профспілок, щодо захисту виробництва, трудових прав працівників, - спонукають профспілку до вдосконалення існуючих і освоєння нових форм роботи.

Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, її виборні органи, будучи виразником і представником працівників – членів профспілки, послідовно спрямовують свою діяльність на захист їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через укладення галузевих угод та колективних договорів з відповідними господарськими органами, як на галузевому так і на виробничому рівнях.

Враховуючи новий етап утвердження демократії в Україні, суспільно-політичні зміни, зростання громадської активності, продовження економічних реформ у державі, що супроводжуються складними економічними та соціальними процесами, як у цілому так і в галузях промисловості, профспілка зосереджує свою діяльність на визначених ІУ-м з’їздом Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості Основних напрямах дій:

1. Основні завдання щодо посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

Профспілка через свої виборні органи повинна спрямувати свою роботу на захист прав членів профспілки на працю, їх продуктивну зайнятість, оплату праці, яка б відігравала відновлюючу і стимулюючу функцію, ліквідацію заборгованості з її виплати, створення безпечних умов праці шляхом колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на галузевому та виробничому рівнях, удосконалення їх принципів і підходів.

1.1. Захист прав членів профспілки на працю, продуктивну зайнятість проводити шляхом:

- підтримки вітчизняного галузевого виробництва, відновлення та збереження галузевого наукового потенціалу, який визначає технічний прогрес та забезпечує конкурентну спроможність продукції підприємств;

- забезпечення роботодавцем стабільної роботи підприємств хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної, фармацевтичної, мікробіологічної промисловості, виробництва скла нафтопродуктозабезпечення, магістральних нафтопродуктопроводів, як основи продуктивної зайнятості працівників-членів профспілки;

- збереження і відтворення наявного трудового потенціалу, створення роботодавцем достатньої кількості робочих місць для розширення вітчизняного виробництва через ініціювання та реалізацію відповідних урядових програм, заходів щодо розвитку галузей промисловості, що входять до сфери впливу галузевої профспілки;

- ініціювання підвищення рівня керованості державними підприємствами та підприємствами з часткою державної власності, підвищення ефективності їхньої діяльності;

- вживання заходів, направлених на збереження робочих місць, недопущення скорочення їх чисельності, в тому числі для членів профспілки, які постраждали на цьому виробництві;

- проведення аналізу інформації, поданої роботодавцями щодо доцільності закриття структурних підрозділів виробництв та вивільнення при цьому працівників;

- встановлення обмежень при річному вивільненні працівників за ініціативою роботодавців, до 5% від загальної чисельності працюючих;

- надання консультативної допомоги, інформаційного та методичного забезпечення членським організаціям профспілки у питаннях зайнятості, особливо в період ведення ними колективних переговорів та при вирішенні конфліктних ситуацій;

- обмеження дій адміністрації щодо прийому на підприємство нових працівників у період вивільнення працюючих цього ж підприємства;

- володіння інформацією про вакантні місця і нові посади для першочергового їх заняття працівниками цього ж підприємства;

- посилення впливу виборних органів профспілки всіх рівнів на прийняття державними органами управління та роботодавцями рішень з питань виробництва, з метою збереження та продуктивного використання робочої сили, оновлення виробничих фондів та технологій, ефективного використання виробничих потужностей і соціальної інфраструктури;

- впровадження системної роботи щодо відновлення навчання й перепідготовки працівників, підвищення їх кваліфікації, передбачуючи на ці цілі належні обсяги фінансування.

- ділового співробітництва з галузевими міністерствами, організаціями роботодавців у сфері розробки й реалізації заходів, спрямованих на модернізацію, інноваційну підтримку підприємств а також в ході їх реструктуризації, санації чи планового закриття з максимальним урахуванням забезпечення прав та інтересів найманих працівників;

- недопущення на підприємствах прихованого (вимушеного) безробіття працівників та застосування контрактної форми трудового договору у випадках не передбачених законодавством;

- безумовного виконання вимог ст.22 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

- розгляду на колегіях галузевих міністерств за участю представників наукових установ, щодо наслідків вступу України у Світову організацію торгівлі (СОТ) та визначення першочергових заходів із забезпечення стабільної роботи підприємств та збереження робочих місць;

- разом з іншими профспілками домагатися розробки Державної програми зайнятості, насамперед щодо створення нових робочих місць.

1.2. Захист прав членів профспілки на заробітну плату, що забезпечує достатній рівень життя.

З метою забезпечення прав працівників галузей промисловості на гідний рівень життя профспілка боротиметься за кардинальне підвищення рівня заробітної плати шляхом:

- здійснення в процесі реформування системи оплати праці переходу на підприємствах і в організаціях від дешевої до високооплачуваної, конкурентоспроможної робочої сили;

- встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи;

- внесення пропозицій до ФПУ, Уряду, Верховної Ради України щодо вдосконалення нормативної бази визначення прожиткового мінімуму - рівень якого міг би забезпечити самого працівника, утримання неповнолітніх членів його сім’ї, витрати на отримання житла, освіти, медичного обслуговування тощо;

- встановлення тарифної частини у заробітній платі працівникам не менше 70 відсотків, шляхом упорядкування нормування праці, систем матеріального стимулювання;

- щорічного підвищення рівня середньої заробітної плати не менш ніж на 20-30 відсотків;

- зростання частки витрат роботодавців на оплату праці у загальних витратах на виробництво в середньому на 25-30%, зокрема через залучення наукоємних і ресурсозберігаючих технологій;

- розробки спільно з господарськими органами заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці;

- спрямування колективно-договірного процесу всіх рівнів на розширене відтворення робочої сили, забезпечення зменшення загальної чисельності працівників, що отримують заробітну плату в розмірі нижчому від прожиткового мінімуму на працездатну особу, та недопущення випадків недодержання мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці;

- співпраці з іншими профспілками та ФПУ домагатися:

а) удосконалення механізму компенсації за затримку заробітної плати та створення вкрай невигідних економічних умов для роботодавця у випадках її невиплати;
б) ратифікації Конвенції МОП N 173 “Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця”;
в) прийняття Закону України “Про Фонд гарантованих трудових виплат” для задоволення вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;
г) відновлення форми статистичної звітності “Витрати на виробництво”, завдяки якій здійснювався моніторинг структури витрат на виробництво продукції та послуг;
д) дотримання виплати заробітної плати у термін встановлений чинним законодавством та колективними договорами і повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам галузей промисловості.

1.3. Захист прав працівників на безпечні умови праці

Профспілка та її виборні органи, проводять роботу, спрямовану на:

1.4. Правовий захист членів профспілки

Метою правового захисту членів профспілки є здійснення контролю щодо дотримання трудового законодавства на підприємствах галузі в умовах ринкових перетворень. Досягнення зазначеного проводити шляхом колективних переговорів при укладенні галузевих угод та колективних договорів. Разом з цим:

- добиватися внесення змін до Закону України “Про колективні договори та угоди” щодо обов’язковості укладення колективних договорів і поширення норм галузевих угод на всі підприємства незалежно від форм власності та господарювання;
- ініціювати укладення на кожному підприємстві, установі, організації колективного договору для забезпечення належного захисту трудових та соціально-економічних інтересів працівників;
- посилити вимогливість до сторін переговорів щодо своєчасної та повної реалізації норм колективних договорів та галузевих угод, інформувати працівників про результати їх виконання, в тому числі через засоби масової інформації;
- брати участь у підготовці нормативно-правових актів соціально-економічного характеру, що видаються органами державної влади та управління;
- надавати членам профспілки необхідну правову допомогу, представляти їх інтереси у судах та органах державного управління;
- надавати методичну допомогу профорганам у запровадженні заходів соціального характеру в ході адаптації економіки України до умов СОТ;
- поглиблювати співпрацю профорганів з органами Державної інспекції праці;
- пропагувати правові знання, проводити навчання членів профспілки і профспілкових представників з питань законодавства про працю;
- брати участь у розробці на державному рівні програм, законів України щодо створення умов для стабілізації вітчизняного виробництва, розвитку галузей промисловості;
- спільно із роботодавцями, галузевими міністерствами брати участь у реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”.

2. Удосконалення організаційної та фінансової діяльності Профспілки

Для здійснення захисних функцій, організаційної розбудови Профспілки, зміцнення її ролі та авторитету, розвитку демократичних засад у профспілкових організаціях спрямувати роботу на:

2.1. Обов’язкове виконання Статуту профспілки, прийнятих рішень виборних органів усіх рівнів та контролю за їх виконанням;

2.2. Посилення ролі профспілкових організацій у суспільстві, здатності їх виборних органів вести з роботодавцями конструктивний діалог на користь інтересів працівників;

2.3. Удосконалення структурної побудови профспілкових організацій, запровадження інституту профспілкових представників з наданням їм повноважень виконавчих органів;

2.4. розробку і реалізацію конкретного плану дій, спрямованого на проведення:

а) кадрової політики шляхом:

- забезпечення представництва у складі виборних органів працівників основних професій, молоді, жінок;
- кадрового зміцнення виборних органів, створення дієвого резерву кадрів, при необхідності оновлення керівного складу профспілкових органів;
- створення єдиної системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активу;
- створення надійної системи соціального захисту профспілкових працівників;

б) зміцнення дисципліни та авторитету профспілки через:

- забезпечення результативності рішень виборних органів і посилення персональної відповідальності керівників профспілкових органів за їх виконання;
- забезпечення єдності, солідарності дій профспілкових організацій;
- збільшення чисельності членів профспілки за рахунок посилення мотивації профспілкового членства, проведення агітаційної та роз’яснювальної роботи серед новоприйнятих на підприємства, зокрема молоді, створення первинних організацій на підприємствах галузі різних форм власності, де вони відсутні;
- взаємного інформування вищих за рівнем виборних органів і профспілкових організацій про виконання завдань, передбачених Статутом та Основними напрямами дій Профспілки;
- відновлення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профкомів з різних напрямів профспілкової роботи, інформування членів профспілки про прийняті виборними органами рішення та хід їх виконання;
- забезпечення активної участі членів профспілки у діяльності первинних профспілкових організацій, колегіальності й гласності в роботі виборних профспілкових органів усіх рівнів;
- поліпшення інформаційної діяльності профспілкових організацій, удосконалення системи внутрішніх інформаційних зв’язків на базі сучасних комп’ютерних технологій;
- підтримку курсу на відкрите конструктивне, взаємовигідне співробітництво з національними, регіональними та міжнародними профспілками і профцентрами;
- вивчення та використання міжнародного досвіду профспілкової діяльності впливових профцентрів та профоб’єднань, у тому числі Міжнародної Федерації профспілок працівників хімічної промисловості, енергетики, гірників і різноробів (ICEM);
- підвищення авторитету та формуванні позитивного іміджу профспілкових організацій у суспільстві, як представників трудящих, що спроможні захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки.

в) фінансової політики та фінансової дисципліни

Спрямувати дії профспілки на: незалежну фінансову діяльність; зменшення частки профспілкових внесків у витратах на утримання працівників закладів культури, спорту, оздоровчих закладів; обов’язкове відрахування роботодавцями коштів на культурно-масову, навчально-спортивну та оздоровчу роботу в розмірі не нижчому від передбаченого чинним законодавством. Разом з цим проводити роботу, спрямовану на:

- суворий облік профспілкових внесків, їх надходження та використання;
- контроль та звітність за використанням коштів профспілкового бюджету, фінансових зобов’язань;
- обов’язковість та регулярність перерахування профспілкових внесків відповідно до Статуту профспілки;
- створення соціальних фондів, діяльність яких спрямована на допомогу членам профспілки та їх сімей.

Прикінцеве положення

Реалізація “Основних напрямів дій Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2006-2010 роки” посилить мотивацію профспілкового членства, дозволить ефективніше впливати на виробничу, соціально-трудову сферу діяльності, що в цілому сприятиме росту авторитету профспілки, яка спроможна надійно захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників галузей промисловості.

Затверджені Четвертим з”їздом Профспілки
працівників хімічних та нафтохімічних
галузей промисловості України
24 листопада 2005 року