Основні напрями дій Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011-2015 роки

Вступ

Конституція України закріпила право громадян на об’єднання у професійні спілки, з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Прийнятий закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інші законодавчі акти визначили їх роль і місце у цьому процесі.

Беручи до уваги той факт, що соціальний захист в країні та на підприємствах галузей не відповідає гарантованим Основним законом України нормам і стандартам, на низькому рівні ще залишається оплата праці, не ліквідована заборгованість із її виплати, напруженою є ситуація з продуктивною зайнятістю, охороною праці а також враховуючи міжнародний досвід профспілок, щодо захисту виробництва, трудових прав працівників, - все це спонукає профспілку до вдосконалення існуючих і освоєння нових форм роботи.

Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, її виборні органи, будучи виразником і представником працівників – членів профспілки, послідовно спрямовують свою діяльність на захист їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через укладення галузевих угод та колективних договорів з відповідними господарськими органами, як на галузевому так і на виробничому рівнях.

Втілюючи демократичні принципи та враховуючи суспільно-політичні зміни, громадську активність, проведення економічних реформ в Україні, що супроводжуються складними економічними та соціальними процесами як у цілому так і в галузях промисловості, зосереджуємо свою діяльність на визначених V-м з’їздом Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості Основних напрямах дій:

1. Основні завдання щодо посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

Профспілка через свої виборні органи спрямовує свою роботу на захисті прав членів профспілки на працю, їх продуктивну зайнятість, оплату праці, яка б відігравала її відновлюючу і стимулюючу функцію, ліквідацію заборгованості з її виплати, створення безпечних умов праці шляхом колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на галузевому та виробничому рівнях, удосконалення їх принципів і підходів.

1. Захист прав членів профспілки на працю, продуктивну зайнятість проводити шляхом:

1.2. Захист прав членів профспілки на заробітну плату, що забезпечує достатній рівень життя.

З метою забезпечення прав працівників галузей промисловості на гідний рівень життя Профспілка боротиметься за кардинальне підвищення рівня заробітної плати шляхом:

а) удосконалення механізму компенсації за затримку заробітної плати та створення вкрай невигідних економічних умов для роботодавця у випадках її невиплати;

б) ратифікації Конвенції МОП N 173 “Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця”;

в) прийняття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомдля задоволення вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;

г) розробки національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу, упровадження на підприємствах міжнародного стандарту “Соціальна відповідальність SA -8000 ”;

д) контролю дотримання виплати заробітної плати у термін встановлений чинним законодавством та колективними договорами і повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам галузей промисловості протягом 2011 року;

є) найшвидшого ухвалення Закону України “Про соціальний діалог в Україні”.

1.3. Захист прав працівників на безпечні умови праці

Профспілка та її виборні органи, проводять роботу, спрямовану на:

1.4. Правовий захист членів профспілки

Метою правового захисту членів профспілки є здійснення контролю щодо дотримання трудового законодавства на підприємствах галузі в умовах ринкових перетворень, проведення профілактичних заходів недопущення порушень трудових прав та законних інтересів працівників і, в першу чергу, членів профспілки. Досягнення зазначеного проводити шляхом колективних переговорів при укладенні галузевих угод та колективних договорів, індивідуальних переговорів з відповідними службами та роботодавцями підприємств.

Разом з цим Профспілка буде:

2. Удосконалення організаційної та фінансової діяльності Профспілки

Для здійснення захисних функцій, організаційної розбудови Профспілки, зміцнення її ролі та авторитету, розвитку демократичних засад у профспілкових організаціях спрямувати дії профспілки на:

2.1. організаційне зміцнення, запорукою якого є:

2.2. кадрову політику, профспілкове навчання шляхом:

2.3.фінансової політики та фінансової дисципліни:

Спрямувати дії профспілки на:

Прикінцеве положення

“Основні напрями дій Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011-2015 роки” є програмним документом на період між з’їздами, який спрямований на посилення мотивації профспілкового членства, захист конституційних прав і гарантій працівників, удосконалення внутріспілкових відносин та є обов’язковими для виконання усіма профспілковими організаціями.

Схвалено П’ятим з’їздом Профспілки працівників
хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України
24 листопада 2010 року